Menu Menu
Konto Konto
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0

Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną piwniczkaelblag.pl

 

 • 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Nadrzędnym celem Serwisu jest umożliwienie Użytkownikom zapoznanie się z ofertą Serwisu oraz Rezerwacje Towarów, w celu odbioru osobistego w punkcie stacjonarnym.
 2. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Serwis jest przeznaczony wyłącznie dla pełnoletnich Użytkowników, którzy ukończyli 18 lat i nie są pod wpływem alkoholu w momencie dokonywania rezerwacji na stronie internetowej Serwisu.
 4. Świadczenie Usług odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Serwisu przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.
 5. Usługodawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej Serwisu oraz może udostępniać go w Koncie Użytkownika lub zamieszczać w załączeniu do wiadomości e-mail. Użytkownicy mogą w dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.
 6. Usługodawca, za pośrednictwem Serwisu, drogą elektroniczną świadczy Użytkownikom usługi:
 7. prowadzenia Konta Użytkownika;
 8. Newsletter;
 9. Rezerwacji Towarów dostępnych do sprzedaży w Sklepie
 10. W Serwisie nie jest możliwe dokonanie zakupu Towarów.
 11. Podane na stronie internetowej Serwisu informacje nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny, a jedynie zaproszenie Użytkowników do składania ofert zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 ustawy Kodeks cywilny.
 12. W celu korzystania z wszystkich funkcjonalności Serwisu, konieczne jest dysponowanie przez Użytkownika:
 • urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet, 
 • poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej bądź poprzedniej: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari lub Opera, z włączoną obsługą JavaScript,
 • aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.
 1. Korzystanie z Serwisu może wiązać się z poniesieniem przez Użytkownika kosztów opłat z tytułu dostępu do sieci Internet oraz transmisji danych, w zakresie ustanowionym umową z operatorem telekomunikacyjnym, z którego usług korzysta Użytkownik.

 

 

 

 • 2. Definicje.
 1. Konsument to Użytkownik, który jest osobą fizyczną i zawiera umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Konto Użytkownika to panel umożliwiający zarządzanie rezerwacjami Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, pod warunkiem rejestracji i zalogowania na aktywnym koncie.
 3. Koszyk to funkcjonalność Serwisu, umożliwiającą kompletowanie zamówień dotyczących zarezerwowania określonych Towarów przez Użytkownika, w ramach usługi Rezerwacji.
 4. Odbiór to proces zawierania umowy Sprzedaży, poprzez przeniesienie na Użytkownika własności Towarów i ich wydania oraz zobowiązanie Użytkownika do odebrania Towarów i zapłaty oznaczonej ceny.
 5. Regulamin to niniejsze warunki umowne, których przedmiot stanowi świadczenie Usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, za pośrednictwem Serwisu.
 6. Rezerwacja to Usługa polegająca na zarezerwowaniu Towarów przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, a więc zapewnienia dostępności wybranych przez Użytkownika Towarów w Sklepie.
 7. Serwis to serwis internetowy, prowadzony przez Usługodawcę za pośrednictwem strony internetowej dostępnej w sieci Internet pod adresem URL: piwniczkaelblag.pl.
 8. Sklep to sklep E.Leclerc Elbląg, ul Żeromskiego 2 82-300 Elbląg
 9. Sprzedaż to czynność prawna, której przedmiot stanowi zobowiązanie Sklepu do przeniesienia na Użytkownika własności zarezerwowanych Towarów i ich wydania oraz zobowiązanie Użytkownika do odebrania Towarów i zapłaty oznaczonej ceny.
 10. Towar to oznaczona co do gatunku rzecz zaprezentowana w obszarze Serwisu przez Usługodawcę w celu Rezerwacji, w szczególności napoje alkoholowe w rozumieniu art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 11. Usługa to usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, na podstawie umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Serwisu. Zawarcie umowy następuje w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
 12. Usługodawca to ELBLĄGDIS Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu (82-300) przy ul. Żeromskiego 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000099962, NIP: 5222678248 oraz REGON: 634374942, będąca usługodawcą, administratorem i właścicielem Serwisu. Z Usługodawcą można się skontaktować pod numerem telefonu: 55 611 30 30 oraz przy użyciu adresu e-mail: sklep@zakupyleclerc.pl
 13. Użytkownik to pełnoletnia osoba fizyczna, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub pod warunkiem posiadania zgody przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, na której rzecz przepisy prawa powszechnie obowiązującego przyznają zdolność prawną, która zawiera z Usługodawcą umowę o świadczenie Usługi poprzez rejestrację konta w Serwisie.

 

 

 • 3. Rejestracja konta użytkownika

 

 1. Umowa o świadczenie Usługi prowadzenia Konta Użytkownika zostaje zawarta na czas nieoznaczony, w chwili potwierdzenia przez Usługodawcę rejestracji Konta Użytkownika.
 2. Przedmiotem niniejszej Usługi prowadzenia Konta Użytkownika jest udostępnienie panelu Konta Użytkownika, umożliwiającego m. in. zarządzanie danymi Użytkownika i Rezerwacjami.
 3. Aby utworzyć Konto Użytkownika, należy dokonać dobrowolnej i bezpłatnej rejestracji. Następuje ona poprzez wypełnienie i wysłanie do Usługodawcy formularza rejestracyjnego, który jest udostępniony w obszarze strony internetowej Serwisu.
 4. Warunkiem prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego jest uzupełnienie jego wszystkich obowiązkowych oraz ewentualnie opcjonalnych pól, przy użyciu prawdziwych, kompletnych i dotyczących Użytkownika danych lub informacji.
 5. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola Użytkownik powinien oświadczyć, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia. Akceptacja Regulaminu jest niezbędnym warunkiem rejestracji Konta użytkownika i korzystania z usług Serwisu.
 6. Wysłanie formularza rejestracyjnego do Usługodawcy następuje przy użyciu funkcjonalności Serwisu i za jego pośrednictwem.
 7. Korzystanie z Konta Użytkownika jest możliwe po jego utworzeniu, a następnie zalogowaniu przy użyciu właściwego loginu i hasła.
 8. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi prowadzenia Konta Użytkownika, może zostać dokonane bez podania przyczyny i w dowolnym czasie, przy użyciu jego funkcjonalności lub poprzez wysłanie oświadczenia Użytkownika w tym przedmiocie do Usługodawcy, np. poprzez wiadomość e-mail lub list.

  

 • 4. Podstawowe funkcjonalności serwisu

 

 1. Usługodawca udostępnia Użytkownikom następujące podstawowe funkcjonalności Serwisu:
 • udostępnienie formularza kontaktowego,
 • udostępnienie wyszukiwarki Towarów,
 1. Aby skorzystać z funkcjonalności formularza kontaktowego, należy uzupełnić jego obligatoryjne pola, wprowadzić żądaną treść, a następnie nadać wiadomość do Usługodawcy. Usługodawca udzieli odpowiedzi niezwłocznie, przy użyciu funkcjonalności Serwisu, telefonicznie albo drogą elektroniczną, poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Użytkownika.
 2. Aby wyszukać Towary w Serwisie, należy wprowadzić w obszarze wyszukiwarki Serwisu żądaną treść, a następnie ją zatwierdzić. Funkcjonalność umożliwia przeszukiwanie zasobów Serwisu przy użyciu słów kluczowych wprowadzonych przez Użytkownika. Dodatkowo, funkcjonalność może umożliwiać przeprowadzenie wyszukiwania zaawansowanego w zakresie wybranych kryteriów.
 3. Korzystanie z niektórych z wymienionych funkcjonalności może wymagać posiadania Konta Użytkownika i zalogowania do niego. Usługodawca zastrzega możliwość czasowego wyłączenia lub wprowadzenia nowych funkcjonalności.

 

 • 5. Rezerwacje

 

 1. Rezerwacji Towarów można dokonywać za pośrednictwem strony internetowej Serwisu przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, przy użyciu funkcji Koszyk. Po skompletowaniu listy Towarów, w obszarze Koszyka Użytkownik przechodzi do kolejnego etapu.
 2. W przypadku, gdy Użytkownikiem jest zalogowany posiadacz Konta Użytkownika, przechodzi do kolejnego etapu Rezerwacji jako Użytkownik zalogowany.
 3. W przypadku, gdy Użytkownik nie jest zalogowanym posiadaczem, dokonuje rejestracji Konta Użytkownika i przy jego użyciu przechodzi do kolejnego etapu.
 4. Po wyborze sposobu składania zamówienia, Użytkownik wprowadza i zatwierdza:
 • informacje rozliczeniowe, 
 • informacje zawierające adres Odbioru, 
 • metodę płatności.
 1. Dokonanie Rezerwacji jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, iż Użytkownik jest osobą pełnoletnią i trzeźwą.
 2. Dokonanie Rezerwacji poprzedza otrzymanie przez Użytkownika poprzez wyświetlenie w obszarze Koszyka, informacji o łącznej cenie za zarezerwowane Towary, wraz z podatkami oraz kosztami pochodnymi.
 3. Rezerwacja następuj poprzez użycie właściwego przycisku w Koszyku [Rezerwuję] i jest równoznaczna z Rezerwacją przez Użytkownika oznaczonych Towarów umieszczonych przez Użytkownika w Koszyku.
 4. Przed dokonaniem Rezerwacji, poprzez zaznaczenie właściwego pola kontrolnego, Użytkownik powinien oświadczyć, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 5. Umowa Rezerwacji zostaje zawarta w momencie skutecznego wysłania formularza Rezerwacji drogą elektroniczną przez Użytkownika.
 6. Usługodawca nie później niż w ciągu 72 godzin od złożenia Rezerwacji poinformuje Użytkownika o niemożliwości jej przyjęcia lub realizacji, w przypadku wystąpienia okoliczności ją powodujących. Udzielenie tej informacji następuje drogą telefoniczną lub elektroniczną. Informacja może stanowić odrzucenie Rezerwacji w całości albo zawierać następujące propozycje modyfikacji  Rezerwacji:
 • odrzucenie Rezerwacji w części niemożliwej do zrealizowania, co skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia,
 • dokonanie podziału Towarów podlegających Rezerwacji na część, której Rezerwacja jest możliwa oraz część, której Odbiór nastąpi w późniejszym terminie, co nie skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia.
  1. Potwierdzenie przyjęcia Rezerwacji przez Usługodawcę następuje poprzez niezwłoczne przesłanie wiadomości e-mail. Wiadomość ta zawiera ustalone przez strony warunki zawartej umowy, a także dane wprowadzone przez Użytkownika w formularzu Rezerwacji, w celu umożliwienia wykrycia błędów w nich występujących. W przypadku wykrycia takiego błędu, Użytkownik może powiadomić Usługodawcę o tym fakcie, poprzez wysłanie wiadomości e-mail ze wskazaniem poprawnych danych.

 

 • 6. Sprzedaż
 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników Usługę Rezerwacji Towarów na odległość, za pośrednictwem Serwisu.
 2. Usługodawca nie świadczy na rzecz Użytkownika Usługi Sprzedaży Towarów, za pośrednictwem Serwisu.
 3. Sprzedaż Towarów odbywa się wyłącznie w określonym Sklepie stacjonarnym.
 4. Usługodawca poprzez świadczenie Usługi Rezerwacji, zobowiązuje się jedynie do przygotowania zarezerwowanych produktów w Sklepie stacjonarnym.
 5. Zawarcie umowy Sprzedaży następuję w momencie wydania i opłacenia zarezerwowanych Towarów w Sklepie stacjonarnym. Sprzedaż jest możliwa wyłącznie za okazaniem potwierdzenia Rezerwacji Towarów i dowodu tożsamości potwierdzającego pełnoletność Użytkownika.
 6. Sklep w ramach Rezerwacji Towarów przez Użytkownika, poprzez Serwis, zobowiązuje się do udostępnienia Użytkownikowi zarezerwowanych Towarów w Sklepie. Użytkownik może dokonać Odbioru i zawarcia umowy Sprzedaży ze Sklepem w okresie 5 dni, które liczone są od przesłania na adres  e-mail wiadomości potwierdzającej  dokonanie Rezerwacji wybranych Towarów w Sklepie.
 7. Użytkownik w przeciągu 72 godzin otrzymuje wiadomość e-mail od Usługodawcy o wykonaniu usługi Rezerwacji. Wiadomość zawiera informację o 5 dniowej rezerwacji Towarów; w tym okresie Użytkownik może dokonać zakupu zarezerwowanych Towarów w Sklepie. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w zdaniach poprzedzających Rezerwacja wygasa.
 8. Odbiór zarezerwowanych Towarów, poprzez zawarcie umowy Sprzedaży, odbywa się wyłącznie poprzez odbiór osobisty Towarów, w Sklepie stacjonarnym, w godzinach jego otwarcia oraz po dokonaniu płatności.
 9. Oferta sprzedaży Towarów przeznaczona jest dla osób, które ukończyły 18 lat (pełnoletnich).
 10. Złożenie przez Klienta Rezerwacji jest równoznaczne z oświadczeniem Klienta, że :
  • nie dokonuje zakupu napojów alkoholowych w celu dalszej odsprzedaży,
  • nie jest osobą, której zgodnie z art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych.
 11. Miejscem zawierania Umów sprzedaży jest punkt sprzedaży hipermarketu E.Leclerc Elbląg, prowadzony przez Elblągdis Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu pod adresem : ul. Żeromskiego 2, 82-300 Elbląg, gdzie następuje wydanie Towaru.
 12. Sprzedawca posiada ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży dla sklepu E.Leclerc Elbląg przy ul. Żeromskiego 2, 82-300 Elbląg
 13. W przypadku wątpliwości powziętej przez osobę działającą w imieniu Sprzedawcy przy sprzedaży Towarów co do pełnoletniości Klienta, Kasjer uprawniony jest do żądania okazania ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, stwierdzającego wiek nabywcy napoju alkoholowego celem sprawdzenia pełnoletniości osoby odbierającej taki Towar.
 14. W przypadku gdy zachodzą przesłanki z art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( do Odbioru Towaru zgłosiła się osoba niepełnoletnia lub nietrzeźwa ) przedstawiciel Sklepu odmawia sprzedaży  takiego Towaru, a Sprzedawca anuluje  Rezerwację  Użytkownika.  Usługodawca zawiadamia  Użytkownika o tym anulowaniu poprzez wysłanie informacji na Adres e-mail.

 

 • 7. Warunki płatności

 

 1. Usługi realizowane w oparciu o niniejszy Regulamin są dla Użytkowników nieodpłatne.
 2. Obowiązek zapłaty powstaje wyłącznie w przypadku zakupu przez Użytkownika zarezerwowanych Towarów.  Płatność następuje gotówką lub kartą w Sklepie stacjonarnym lub płatnościami online przez bramkę płatniczą.
 3. Wartość płatności jest ustalana na podstawie cennika znajdującego się na stronie internetowej Usługodawcy w chwili złożenia
 4. Ceny podane na stronie internetowej Serwisu są cenami brutto podanymi w polskich złotych i zawierają wartość podatku VAT.
 5. Łączna cena zarezerwowanych Towarów, widoczna przed potwierdzeniem  Rezerwacji obejmuje cenę wraz z należnościami podatkowymi oraz wszelkimi kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami transakcji.
 6. Użytkownik jest zobowiązany do uiszczenia płatności w ramach transakcji kupna-sprzedaży Towar w chwili wydania Towaru.

 

 • 8. Newsletter

 

 1. Przedmiotem niniejszej Usługi newsletter jest świadczenie Usługodawcy, polegające na przesyłaniu informacji handlowych pod adres poczty elektronicznej Użytkownika.
 2. Aby zamówić Usługę newsletter, należy użyć właściwego pola aktywacji newslettera w formularzu rejestracyjnym lub w innym formularzu udostępnionym przez Usługodawcę na stronie internetowej Serwisu.
 3. Warunkiem prawidłowego zamówienia Usługi newsletter jest podanie adresu e-mail Użytkownika. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu świadczenia Usługi i zawarcia umowy w jej przedmiocie.
 4. Przed wysłaniem formularza zamówienia Usługi newsletter, poprzez zaznaczenie właściwego pola kontrolnego, Użytkownik może dobrowolnie oświadczyć, iż wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych przez Usługodawcę.
 5. Usługodawca informuje, iż cele marketingowe wskazane powyżej, mogą obejmować w szczególności przesłanie przez Usługodawcę informacji handlowych przy użyciu danych kontaktowych Użytkownika. Zgoda, o której stanowi punkt powyższy może być cofnięta w każdej chwili.
 6. Wysłanie formularza zamówienia Usługi newsletter do Usługodawcy następuje przy użyciu funkcjonalności Serwisu i za jego pośrednictwem.
 7. Umowa o świadczenie Usługi newsletter zostaje zawarta na czas nieoznaczony w chwili potwierdzenia przez Usługodawcę zapisu Użytkownika na listę newslettera.
 8. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi newsletter może zostać dokonane bez podania przyczyny i w dowolnym czasie, przy użyciu między innymi: funkcjonalności Serwisu lub wypisania z subskrypcji przy użyciu linku dezaktywującego, znajdującego się w obszarze wiadomości newsletter, a także poprzez wysłanie oświadczenia Użytkownika w tym przedmiocie do Usługodawcy, np. w wiadomości e-mail lub liście.

 

 • 9. Postępowanie reklamacyjne

 

 1. Zgłoszenie reklamacji może zostać dokonane listem lub wiadomością e-mail pod adres pocztowy lub elektroniczny Usługodawcy. Można je wnieść przy użyciu formularza, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 2. W treści składanej reklamacji zaleca się zamieszczenie:
 • danych kontaktowych, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej,
 • numeru rachunku bankowego, który posłuży zwrotowi środków pieniężnych, w przypadku zaistnienia takiej okoliczności,
 • opisu problemu oraz danych identyfikacyjnych.
 1. Usługodawca rozpoznaje reklamacje z tytułu świadczonych usług w terminie 30 dni od daty zgłoszenia.
 2. Usługodawca poinformuje Konsumenta o sposobie rozstrzygnięcia otrzymanej reklamacji drogą elektroniczną lub listem zwykłym, w zależności od woli Konsumenta lub zastosowanej przez niego metody wniesienia reklamacji,
 3. Zwrot środków pieniężnych w związku z reklamacją z tytułu rękojmi nastąpi przy użyciu metody przelewu na rachunek bankowy albo przekazem pocztowym, zgodnie z wolą Konsumenta.
 4. Stosowanie prawa rękojmi zostaje wyłączone w stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami.

 

 • 10. Pozasądowe rozpatrywanie reklamacji i dochodzenie roszczeń

 

 1. Konsument posiada możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 2. złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej, którego adres z uwagi na właściwość można ustalić za pomocą strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prowadzonej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596,
 3. złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, którego adres z uwagi na właściwość można ustalić za pomocą strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prowadzonej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595,
 4. skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
 5. złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR,
 6. http://ec.europa.eu/consumers/odr/, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany
 7. Szczegółowe informacje o procedurze pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych podmiotów wymienionych w pkt 1.
 8. Wykaz podmiotów i instytucji, które realizują zadania związane z pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich oraz szczegółowe informacje w tym przedmiocie, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dostępnej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl.

 

 • 11. Odstąpienie od umowy

 

 1. Konsument może bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, odstąpić w terminie 14 dni od umów zawartych na odległość, o których umowa w § 1 pkt. 6 a i b Regulaminu składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy na  adres elektroniczny Administratora: piwniczkaelblag.pl  lub pocztą na adres:  Elblągdis Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 2, 82-300 Elbląg. Oświadczenie można również złożyć na załączonym do Regulaminu formularzu. Bieg terminu do odstąpienia od umowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło  jej zawarcie.
 2. Konsument może bez podawania przyczyny odstąpić umowy o świadczenie usługi o której mowa w § 1 pkt. 6 c w terminie wskazanym w §6 ust. 7 Regulaminu, zaś brak odstąpienia od umowy i nieprzystąpienie do zakupu zarezerwowanych Towarów skutkuje wygaśnięciem Rezerwacji.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy  przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, uważa się ją za niezawartą.
 5. Towary zakupione przez Konsumenta w Sklepie na podstawie Rezerwacji nie podlegają zwrotowi z tytułu sprzedaży na odległość.

 

 

 • 12. Przetwarzanie danych oraz plików cookies

 

 1. Informacje o warunkach przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę, znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies Serwisu.
 2. Informacje o stosowanych plikach cookies znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies Serwisu.

 

 • 13. Warunki licencyjne dotyczące zawartości serwisu
 1. Usługodawca udziela na rzecz Użytkowników  korzystających z Serwisu nieodpłatnej licencji w zakresie własnego użytku osobistego i w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, z zachowaniem niniejszych warunków.
 2. Nazwa Serwisu, projekt graficzny Serwisu, struktura Serwisu, Serwis, kod źródłowy lub skompilowany Serwisu, strony internetowe służące do obsługi Serwisu oraz wszelkie dokumenty opracowane przez Usługodawcę w związku z udostępnieniem Serwisu, włączając w to również powiązane utwory, w tym Regulamin oraz inne dokumenty lub wiadomości przesyłane w związku ze świadczeniem Usług, stanowią utwory w rozumieniu przepisów prawa autorskiego. Usługodawca nie przenosi na Użytkownika praw autorskich majątkowych do Serwisu ani żadnych utworów stanowiących jego część, ani uprawnienia do przyznawania zezwoleń w przedmiocie rozporządzania prawami autorskimi majątkowymi do tych utworów lub Serwisu i korzystania z nich, a także na wykonywanie innych praw zależnych, niezastrzeżonych w warunkach licencyjnych.
 3. Prawo do używania Serwisu i powiązanych z nim utworów, obowiązuje na następujących polach eksploatacji: zapisanie i odtworzenie w pamięci urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym oraz dostęp i wyświetlenie za pośrednictwem urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
 4. Użytkownik nie może: wypożyczać, dzierżawić ani odsprzedawać utworów ani żadnej ich części, jak również tworzyć utworów pochodnych na ich podstawie, wykonywać zmian utworów, usuwać informacji o prawach własności lub prawach autorskich, które mogą pojawić się w obszarze utworów, wykorzystywać utworów w celach naruszających obowiązujące przepisy prawa powszechnego lub normy etyczne i moralne.
 5. Licencja jest nieograniczona w czasie, nieograniczona terytorialnie i niewyłączna, a obowiązuje w stosunku do całości Serwisu i powiązanych z nim utworów. Usługodawca zachowuje wyłączne prawa do decydowania o zachowaniu integralności Serwisu.

 

 

 • 14. Warunki obowiązywania i zmian regulaminu

 

 1. Regulamin wchodzi w życie w terminie 3 dni od daty jego opublikowania na stronie internetowej Serwisu.
 2. Zmiana Regulaminu lub wypowiedzenie przez Usługodawcę umowy o świadczenie Usługi może nastąpić z przyczyny zmiany przepisów prawa dotyczących przedmiotu postanowień zawartych w Regulaminie, a także z powodu zmian technicznych lub organizacyjnych dotyczących świadczeń realizowanych przez Usługodawcę, w szczególności w następujących wypadkach:
  1. zmiana w zakresie funkcjonowania oferowanych przez Usługodawcę Usług lub funkcjonalności, w tym wycofanie Usługi lub funkcjonalności, do której mają zastosowanie postanowienia Regulaminu,
  2. wprowadzenie przez Usługodawcę nowych Usług lub funkcjonalności, do których będą miały zastosowanie postanowienia Regulaminu,
 3. zmiana systemów informatycznych wykorzystywanych przez Usługodawcę, do których mają zastosowanie postanowienia Regulaminu,
 4. zmiana przepisów prawa: regulujących Usługi oferowane przez Usługodawcę, do których zastosowanie mają postanowienia Regulaminu, mających wpływ na świadczenie Usługi, wykonywanie umowy lub Regulaminu, zmiana przepisów podatkowych lub zasad rachunkowości stosowanych przez Usługodawcę, zmiana lub wydanie nowych orzeczeń sądowych, orzeczeń organów administracji, zaleceń lub rekomendacji uprawnionych organów, w tym Prezesa Urzędu lub Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – w zakresie związanym ze świadczeniem Usług, wykonywaniem umowy lub Regulaminu,
 5. zmiana przez Usługodawcę modelu biznesowego prowadzonej działalności, objętej niniejszym Regulaminem.
 6. Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści na stronie internetowej Serwisu.
 7. Usługodawca publikuje informację o zmianie Regulaminu w obszarze strony internetowej Serwisu, nie później niż w terminie 3 dni przed datą rozpoczęcia obowiązywania jego nowego brzmienia. Publikacja tej informacji następuje poprzez udostępnienie tekstu jednolitego Regulaminu na stronie internetowej Serwisu.
 8. Usługodawca wysyła drogą elektroniczną informację o zmianie Regulaminu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usług, w przypadku związania stron umową zawartą na czas nieoznaczony.
 9. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, Użytkownik jest uprawniony do rozwiązania trwającej umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną.
 10. Usługodawca jest uprawniony do rozwiązania obowiązującej umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.

 

 • 15. Postanowienia końcowe

 

 1. Znaczenie pojęć pisanych wielką literą jest zgodne z objaśnieniami zamieszczonymi w części opisującej definicje użyte w Regulaminie.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu lub nienależyte świadczenie Usług, spowodowane siłą wyższą, a także w stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami,
  2. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu lub nienależyte wykonywanie Usług na rzecz Użytkowników niebędących Konsumentami, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów, za pomocą których Usługodawca świadczy Usługi,
  3. korzyści utracone przez Użytkowników niebędących Konsumentami.
 3. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem niebędącym Konsumentem lub Konsumentem niezamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okoliczności dopuszczania takiej możliwości przez przepisy jego prawa krajowego, za właściwy dla jego rozstrzygnięcia ustanawia się sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 4. W stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami lub do Konsumentów niezamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku, gdy przepisy ich prawa krajowego dopuszczają taką możliwość, za prawo właściwe dla wykonania umowy zawartej z Usługodawcą oraz rozstrzygania sporów z nią związanych, stosuje się prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw Użytkownika będącego Konsumentem, wynikających z przepisów miejscowego prawa powszechnie obowiązującego.
 6. W stosunku do umów zawartych z Usługodawcą, w przypadku niezgodności Regulaminu z przepisami prawa powszechnie obowiązującego w kraju Konsumenta, stosuje się te przepisy.
 7. W przypadku, gdy postanowienia Regulaminu okażą się nieważne albo bezskuteczne, okoliczność ta nie narusza ważności i skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu. Zamiast nieważnych albo bezskutecznych postanowień obowiązywać będzie norma odpowiadająca temu, co strony ustaliły albo temu, co by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie w Regulaminie.

 

 

ZAŁĄCZNIK - FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: ELBLĄGDIS Sp. z o.o., ul. ŻEROMSKIEGO 2, 82-300 Elbląg |

sklep@piwniczkaelblag.pl

Ja(*) niniejszym informuję(*) o moim odstąpieniu od umowy o
świadczenie następującej usługi(*):
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):
Imię i nazwisko konsumenta:
Adres konsumenta:
Podpis konsumenta:
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data:
(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl